Försäljningsvillkor

(Dessa villkor gäller fr.o.m. 23 oktober 2014)

1. Uppdragets omfattning

Auktionshuset Kolonn AB åtar sig för föremål som emottagits till försäljning i Sverige som kommissionär att på nedan angivna villkor för kommittentens (”säljarens”) räkning på auktion försälja av säljaren inlämnade föremål. Hänvisning nedan till ”Kolonn” skall innebära hänvisning till Auktionshuset Kolonn AB för avtal som gäller föremål som emottagits till försäljning. Kolonn har rätt att försälja inlämnade föremål på nätauktion.

2. Inlämning/mottagning av föremål

Säljaren ansvarar för att denne har oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas in till Kolonn för försäljning. När överenskommelse om försäljning träffats skall ett särskilt kontrakt upprättas mellan parterna. Kolonn åsätter ett utropspris för varje föremål. Utropspriset baseras på en marknadsanpassad värdering men det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga utropspriset. Utropspriset utgör endast en vägledning för köpare. Kolonn förbehåller sig rätten frånträda försäljningsuppdrag.

3. Försäljningsavgifter

Kolonn tar ut en försäljningsprovision om 12 % (15 % ink. moms) samt en slagavgift om 80 kr (100 kr ink. moms).

4. Bevakningsuppdrag

Med bevakning avses att Kolonn för säljarens räkning bevakar att föremål inte säljs under överenskommet minimipris (bevakningspris). Bevakningspriset skall bekräftas skriftligen på kontrakt eller via e-postmeddelande eller muntligen. Föremål utan bevakning har ett startbud på 300 kr.

5. Ej sålda föremål

Ej sålda föremål skall avhämtas av Säljaren senast sex (6) kalenderdagar efter auktionens slut. Om avhämtning ej sker inom föreskriven tid äger Kolonn rätt att publicera föremålet nätauktion igen. Kolonn har rätt att publicera varje föremål tre (3) gånger. För föremål som inte sålts och avhämtats inom föreskriven tid, debiteras en förvaringsavgift om 40 kr (50 kr ink. moms) per kalenderdag. För föremål ej avhämtade inom 14 dagar har auktionshuset Kolonn rätt att sälja dessa i enlighet med reglerna i lagen om näringsidkarens rätt att sälja ej avhämtade föremål. förs

6. Redovisning/utbetalning

Redovisning och betalning sker inom 20 bankdagar efter auktionen under förutsättning att full betalning erhållits från köparen och reklamation ej skett.

7. Ansvar för fel

Om Kolonn gentemot köpare av föremål blir ansvarig för felaktigheter och därvid ersättningsskyldig har Kolonn rätt att kräva motsvarande ersättning av säljaren.

8. Force Majeure

Kolonn ansvarar inte för förlust som åsamkas säljaren vid inställd auktionsförsäljning eller fördröjd utbetalning som uppstått på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständighet som Kolonn inte kunnat råda över eller förutse.

9. Tvist

Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal gällande föremål som upptagits till försäljning i Sverige skall avgöras enligt svensk lag och vid domstol i Sverige.

10. Personuppgiftsbehandling

Personuppgifter som lämnats vid kontakt med Kolonn inom ramen för ett kund-/avtalsförhållande behandlas såväl manuellt som med datorteknik för fullgörelse av auktionsverksamheten inom Kolonn samt tillsammans med externa tjänsteleverantörer samt förpliktelser enligt lag. Det finns ett antal särskilda tjänster som erbjuds av utomstående parter som vi kallar externa tjänsteleverantörer och som kan vara gratis när Du använder Webbplatsen (t.ex. nätauktionstjänster (Auctionet AB), depositions- och betalningstjänster (DIBS)). Du samtycker till att vi får uppge och överföra Dina personuppgifter till dessa företag.