Försäljningsvillkor

(Dessa villkor gäller fr.o.m. 28 augusti 2018)

1. Uppdragets omfattning

Auktionshuset Kolonn AB åtar sig att på nedan angivna villkor som kommissionär på auktion försälja av kommittenten (Säljare) inlämnade föremål som mottagits i Sverige på Auctionets webbplats för onlineauktioner.
Hänvisning nedan till ”Kolonn” skall innebära hänvisning till Auktionshsuet Kolonn AB för avtal som gäller föremål som emottagits till försäljning.

2. Inlämning och mottagning av föremål

2.1 Säljaren ansvarar för att denne har full och oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas till Kolonn för försäljning.
2.2 Om Säljaren ej äger föremålet som Säljaren lämnar till försäljning skall Säljaren i skrift styrka sin behörighet att sälja föremålet. Kolonn är ej skyldig att utan särskild anledning kontrollera Säljarens behörighet att sälja föremålet.
2.3 När en överenskommelse om försäljning träffats skall ett särskilt försäljningsavtal upprättas mellan parterna sk inlämningsbevis/kontrakt. Kolonn åsätter efter besiktning och värdering ett utropspris för varje föremål. Utropspriset baseras på en marknadsanpassad värdering men det pris som till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen gå över- eller understiga utropspriset. Utropet är endast en vägledning för köpare.
2.4 Kolonn förbehåller sig rätten att ensidigt och utan rätt till ersättning för Säljaren frånträda försäljningsuppdrag om tveksamheter uppkommer rörande föremåls äkthet, äganderätt eller annan väsentlig omständighet.
2.5 Säljare äger ej rätt att dra tillbaka föremål som publicerats. Om Säljaren återkallar försäljningsuppdraget skall Säljaren ersätta Kolonn för kostnader för hantering, värdering och fotografering av föremålen m.m. med ett belopp motsvarande försäljningsavgifter enligt punkt 3 beräknat på utropspriset.

3. Försäljningsavgifter

Kolonn tar ut en försäljningsprovision om 15 % inklusive moms på det klubbade beloppet samt en slagavgift om 100 kr inklusive moms. Om föremålet förblir osålt efter tredje auktionsomgången tar Kolonn ej ut någon avgift.

4. Bevakningsuppdrag

4.1 Med bevakning avses att Kolonn för Säljarens räkning bevakar att föremål inte säljs under överenskommet acceptpris. Bevakningspriset skall bekräftas skriftligen på kontrakt, via e-postmeddelande eller muntligen.
4.2 Om utropspriset är 2000 kr eller lägre får bevakning ej ske. Föremål utan ett bevakningspris har ett startbud på 350 kr. Startbudet är alltid 350 kronor oavsett bevakningspris och utropspris.
4.3 Vid försäljning av armbandsur, fickur, smycken och ädla metaller gäller ej ovanstående regler kring bevakningspris i förhållande till utropspriset. Bevakningspriset bestäms istället individuellt i en överenskommelse mellan Kolonn och Säljaren.

5. Ej sålda föremål

5.1 Om ett föremål ej säljs efter första auktionsomgången publiceras föremålet automatiskt på auktion igen, detta kan ske upp till tre (3) omgångar. Ej sålda föremål skall avhämtas av Säljaren senast sju (7) kalenderdagar efter den tredje auktionsomgångens slut. Om avhämtning ej sker inom föreskriven tid äger Kolonn rätt att publicera föremålet på nätauktion igen. Kolonn har även då rätt att reducera utropspris och acceptpris.
5.2 För föremål som inte sålts och avhämtats inom den tid som meddelas efter sista försäljningsförsöket, debiteras en förvaringsavgift om 50 kr inklusive moms per kalenderdag.
5.3 Kolonn får skänka föremål som förblivit osålda till en välgörenhetsorganisation om följande förutsättningar är uppföljda i) ingen har lämnat något bud på föremålet, ii) föremålet har inte avhämtats inom föreskriven tid iii) Säljaren har inte inom samma tid meddelat Kolonn att Säljaren ska hämta föremålet.
5.4 Föremål som ej är avhämtade inom tre (3) månader efter det att Säljaren har uppmanats att hämta det och uppmaningen har upplyst som att föremålet annars kan komma att säljas efter en viss tid, har Kolonn rätt att sälja föremålet. Kolonn har därvid rätt att från erhållet belopp tillgodogöra sig ersättning för faktiska lagrings och transportkostnader. Har Kolonn ej lyckats sälja föremålet, har Kolonn rätt att skänka föremålet till en välgörenhetsorganisation.

6. Ångerrätt

6.1 Den försäljning som sker via Auctionets webbplats omfattas av ångerrätt enligt den svenska lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Kolonn rätten att utan föregående meddelande till Säljaren publicera föremålet på nytt på nätauktion i enlighet med den bevakning och villkor som följer punkt 5 ovan.
6.2 Kolonn bär inte något ekonomiskt ansvar för förändringar av föremålets slutpris gentemot Säljaren vid en omförsäljning.

7. Redovisning och Utbetalning

Redovisning och utbetalning sker inom 20 bankdagar efter auktionen under förutsättning att full betalning erhållits från köparen och reklamation eller ångerrätt ej skett.

8. Ansvar för Fel

8.1 Om Kolonn gentemot köpare av föremål blir ansvarig för felaktigheter och därvid ersättningsskyldig har Kolonn rätt att kräva motsvarande ersättning av Säljaren.
8.2 Kolonn har rätt att flytta, avsluta eller ändra auktionslängd för en auktion på grund av tekniska eller andra omständigheter inom eller utanför vår kontroll.

9. Force majeure

Kolonn ansvarar inte för förlust som åsamkas Säljaren vid inställd auktionsförsäljning eller fördröjd utbetalning som uppstått på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständighet som Kolonn inte kunnat råda över eller förutse.

10. Tvist

Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal gällande föremål som upptagits till försäljning i Sverige skall avgöras enligt svensk lag och vid domstol i Sverige.

11. Personuppgifter

11.1 Kolonn lyder under bestämmelserna i Dataskydssförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation). Auktionshuset Kolonn AB, orgnr. 556701-9129, Tulegatan 15, 17278 Sundbyberg, e-post: info@kolonn.se, telefon 08-293334 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du som Säljare lämnar till Kolonn.
11.2 Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som lämnats i samband med ett uppdrag om försäljning eller inom ramen för ett avtalsförhållande till Kolonn, används för administartion och fullgörelse av Kolonns skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten, för att kunna ge god service samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag.
11.3 Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra företag som Kolonn samarbetar med (se Appendix för fullständig lista).
11.4 Det finns ett antal särskilda tjänster som erbjuds av utomstående parter som vi kallar externa tjänsteleverantörer och som kan vara gratis när Du använder Webbplatsen (t.ex. nätauktionstjänster (Auctionet AB), depositions- och betalningstjänster (DIBS)). Du samtycker till att vi får uppge och överföra Dina personuppgifter till dessa företag.
11.5 Säljaren har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som Kolonn har registrerat och hur dessa uppgifter används. Säljaren har även rätt att begära att Kolonn rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om Säljaren.

Appendix

Antikexpressen Ab
556585-2794
Svalövsvägen 7
121 53 Johanneshov
info@antikexpressen.se
08-991177

Auction Network Sweden AB
556859-5150
Grev Turegatan 44
114 38 Stockholm
08-12449985
support@auctionet.com
dataskydd@auctionet.com